Общи условия

Условия за организирано пътуване

Общи условия
1.Записване за пътуване
1.1. Резервация за организирано пътуване е възможно да бъде направена по телефона, факс или интернет или директно в офисите на „Пи Ел Ди Травел“. Резервацията се счита за валидна след подписване на Договор за организирано пътуване и внасяне на депозит.
1.2. Пътуването се смята за заявено и потвърдено от ТУРОПЕРАТОРА при получаване на номер на резервация. След внасяне на депозит от 50% от сумата за пътуването (ако не е упоменато друго) се сключва договор за организирано пътуване. Резервацията се счита за валидна само, ако е препотвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 3 работни дни.
1.3. За извършване на резервация е необходимо клиентът да предостави на ТУРОПЕРАТОРА следната информация, като попълни резервационна бланка:
• Имена на туристите /на латиница, както са записани в документа за самоличност, с който ще пътува/;
• Период на пътуване;
• Избрано място за настаняване – категория на хотела, вид стая и база на изхранване.
1.4. В срок до 7 работни дни преди началото на пътуването е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да посети офиса на ТУРОПЕРАТОРА, в който е сключен договора, за да му бъде предоставена информацията по чл.32 от Закон за туризма.
1.5. Информацията, предоставена в офисите на ТУРОПЕРАТОРА, е достоверна и се ползва с приоритет пред тази от други информационни източници /интернет сайтове, рекламни брошури, радио или телевизионни. предавания и т.н./
1.6. Резервации за ранни записвания се осъществяват, като в момента на резервацията се заплаща 100% от пакета и ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя имената на туристите, хотела и датата на пътуване. Анулациите в този случай са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и неустойката е 100%, т.е. цялата стойност на пакетната цена.
2. Необходими документи
2.1 За всички туристи по програми, които включват страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Македония и Сърбия - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
2.2. За туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Македония и Сърбия - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт.
2.3. За деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
2.3.1. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, освен необходимият документ за самоличност, e необходима и нотариално заверена декларация на български език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на екскурзията.
2.3.2. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или на английски език.
3. Визи
3.1.За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, агенцията ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. По искане на Потребителя Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
3.2. Издаването ни виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството, платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 28 от ЗТ.
4. Цени и плащане
4.1.Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора.
4.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.
4.3. Окончателно плащане: 30 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
44 Цените са калкулирани по централния курс на БНБ за съответната валута.
4.5.Увеличението на цената е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Изменението на цената се изчислява на база реалното увеличение на компотента, повлиял върху нейната промяна, не по-късно от 20 дни преди деня на пътуването.
5.Права и задължения на страните
5.1.Туроператорът се задължава :
5.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
5.1.2. да осигури задължителна застраховка на Потребителя
“ Медицински разходи при болест и злополука “ за пътуванията извън страната в стандартните условия на застрахователните дружества, с които има сключен договор, и предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста” преди началото на пътуването. При пакетни пътувания /туристически пакети/ цената на застраховката е включена в цената.
5.1.3. по искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването.
5.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
5.3. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ със ЗД “Уника” АД, гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий 116. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя при поискване преди началото на пътуването.
5.4. Потребителят се задължава:
5.4.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.
5.4.2 ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи на граничните власти нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител )
5.4.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
5.4.4. да спазва законите на страната, за която пътува.
5.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
5.5. Потребителят има право:
5.5.1. в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и административна такса по прехвърлянето в размер на действителните разходи, но не по-малко от 50 лева, ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
6. Отговорност на Страните
6.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.
6.2.Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
6.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма – съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА, той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ .
6.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора,а именно :
• изменение на летището за излитане/кацане, времето на полета, замяна на типа самолет. Същото важи и при използването на друг вид транспорт.
• анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя
• загуба или повреда на багажа по време на пътуването
• отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя
• недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването, поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
6.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя;
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
6.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail действително могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.
Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
6.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
6.7.1. при пътуване в чужбина :
а) до 60 дни преди датата на пътуването - без неустойки;
б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита;
в) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването;
г) от 20 до 15 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването;
д) 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването;
6.7.2. при пътуване в страната :
а) до 20 дни преди датата на пътуването – без неустойки;
б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита;
в) от 13 до 7 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването;
г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването;
д) по-малко от 3 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването;
7. Спорове и рекламации.
7.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
7.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни. Всички рекламации трябва да бъдат отбелязани на място, като се състави Протокол, подписан от представител на приемащия контрагент, андмисистрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия Потребител, а при необходимост и други лица, компетентни или оторизирани да удостоверяват съответните факти и обстоятелства.
7.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид с прилагането на съответни доказателства за обосноваността на твърденията и исканията, а също и други, имащи отношение към случая документи, в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.
7.4. За рекламации, подадени от Потребителя при нарушение на Общите условия, Туроператорът не пристъпва към разглеждането им и не носи отговороност. В тези случаи Потребителят носи самостоятелна имуществена отговорност и няма право на каквито и да е претенции, предявяване на регресни права или искания към Туроператора.
8. Редът за изменение и прекратяване на договора.
8.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
8.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
8.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
9. Рекламации и спорове
9.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от туриста на място пред доставчика на услугите, пред доставчика на услугите и представител на ТУРОПЕРАТОРА или обслужващата фирма, за отстраняване на слабостите. В случай, че заинтересованите страни не се удовлетворени, трябва на място да се състави констативен протокол. Предявяването на рекламацията става в писмен вид до 3 дни след приключване на пътуването като ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да представи лично в офиса на ТУРОПЕРАТОРА/ТУРАГЕНТА писмена рекламация, съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр от договора, платежен документ /касов бон, фактура/. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни след депозиране на рекламацията. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е предявил рекламация по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на ТУРОПЕРАТОРА.
9.2. Всички спорове по изпълнение на Договора ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласие не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
9.3. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам прекрати пътуването през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам урежда завръщането си.
10. Форсмажорни обстоятелства
ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при възникване на затруднения, забавяния и проблеми, свързани със следните фактори, считано за форсмажорни обстоятелства: лоши метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, природни бедствия, аварии, отмяна или закъснения на полети, проблеми на туристите с гранични, летищни власти или с други органи на реда в съответната държава или курорт, работно време на културно –историческите паметници, които е планирано да бъдат посетени, технически проблеми и аварии с превозни средства по време на пътуване, затруднения причинени от масови мероприятия /стачки, бунтове, чествания на национални или религиозни празници/, войни, както и явления и събития, които не могат да бъдат предвидени и предотвратени от ТУРОПЕРАТОРА.